czwartek, 16 lutego 2012

Pomysł na firmę- Transport Krajowy


W tym poście przedstawię krajowy rynek transportowy.
Firmę jaka chcemy założyć jest przedsiębiorstwo spedycyjno- przewozowe.
Zacznę od wyjaśnienia różnicy między przewoźnikiem a spedytorem.
Przewoźnik jest to osoba która wykonuje transport na rzecz klienta osobiście bądź przez pośrednictwo spedycje.
Spedytor jest to osoba która profesjonalnie zajmuje się organizacją transportu, usługę spedycyjna charakteryzuje niematerialność. Klient nabywa proces, radę, wynik, a o jakości przekonuje się dopiero po uzyskaniu świadczenia.
Rynek przewozowo- spedycyjny w Polsce  jest dość dobrze rozwinięty, ale z pewnością jest na nim miejsce dla nowych firm. Oferta firmy spedycyjno- przewozowej  powinna charakteryzować  się wysokiej jakości taborem, terminowością dostaw i kompetentnymi kierowcami.  

Celem firmy jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych na
najwyższym poziomie jakościowym, spełniających potrzeby i oczekiwania
klientów. Tak postawione cele firma osiągnie, przyjmując jako swoją misję,
pomaganie klientom w osiąganiu sukcesów przez świadczenie najwyższej
jakości, terminowych, bezpiecznych, solidnych i niezawodnych usług transportu krajowego

Spis treści:
1.Klienci naszej firmy
2. Cel i zasoby osobiste
3. Produkt i usługa
4. Analiza potencjału firmy i otoczenia(Analiza SWOT)
5.  Potrzeby klientów – jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi
6.  Kształtowanie ceny produktu/usługi
7.  Dystrybucja
8.  Rynek
9.  Konkurencja
10.  Rynek docelowy, klienci odbiorcy usług
11.  Sprzedaż i marketing
12. Wybór PKD
13.Licencja
14.   Koszty prowadzenia firmy
1.  Klienci naszej firmy
Najczęściej klientami firmy świadczącej usługi transportu drogowego towarów są inni przedsiębiorcy(typ biznesu B2B), z terenu całego kraju. Firma powinna zdobyć stałe zlecenia, tj. podpisać umowy długoterminowe z częścią z nich.
2.  Cel i zasoby osobiste
Prowadzenie firmy świadczącej usługi transportowe wymaga spełnienia wielu
uwarunkowań prawnych i niemałych nakładów finansowych. Osoby planujące
uruchomienie działalności w zakresie transportu, jeśli zamierzają wykonywać
przewozy osobiście muszą spełniać wymogi dla kierowców określone w ustawie
– Prawo o ruchu drogowym, czyli posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami
o określonej ładowności. Jeżeli będą zatrudniać osoby do wykonywania transportu,
wymogi te muszą spełniać jedynie te osoby.
Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem
kompetencji zawodowych. Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem 
potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych
do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
zakres wiedzy, którą przewoźnik powinien posiadać, aby pomyślnie zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat zależy od:
—  posiadanej praktyki zawodowej (do lub powyżej 5 lat praktyki doświadczenia przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy);
—  uzyskanych wcześniej uprawnień (posiadanie certyfikatu krajowego);
— rodzaju zgłoszonej działalności (przewóz osób lub rzeczy);
— zakresu zgłoszonej działalności (przewozy krajowe lub zagraniczne).
Wymieniony zakres wiedzy wpływa na rodzaje egzaminów i rodzaje certyfikatów.
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym
osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub
rzeczy. zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie
na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy
niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym. Certyfikat można uzyskać
zdając jeden lub w dwa egzaminy. Pierwszy wariant jest mniej kosztowny (jedna
opłata za egzamin), ale bardziej ryzykowny, gdyż wystarczy, że negatywnie będzie
oceniony jeden z elementów egzaminu (test lub zadanie), wówczas wynik końcowy egzaminu jest negatywny. Drugi wariant jest droższy (dwie opłaty za dwa
egzaminy), ale bezpieczniejszy, gdyż przewoźnik podchodzi najpierw do egzaminu
krajowego i uzyskuje certyfikat krajowy, a w następnym terminie przystępuje do
egzaminu na certyfikat międzynarodowy – jako uzupełniający i otrzymuje certyfikat międzynarodowy.
Warunki uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych nie są dla przewoźników jednakowe.
Ustawodawca określił dwie grupy przewoźników, tych:
—  którzy posiadają udokumentowaną praktykę na stanowisku szefa firmy;
— którzy nie posiadają udokumentowanej praktyki na stanowisku szefa firmy.
Przewoźnicy należący do pierwszej z tych grup zdają egzamin łatwiejszy - tylko
same testy. Druga grupa ma egzamin trudniejszy, gdyż oprócz testów rozwiązuje
 także zadania problemowe.
Pomyślnie zaliczony egzamin jest potwierdzony przez instytut Transportu samochodowego Certyfikatem Kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie
Drogowym Rzeczy, niezbędnym do wykonywania działalności w omawianym
zakresie.
3.  Produkt/usługa
W usługach spedycyjnych trudno jest mówić o wizerunku produktu, gdyż jest on niematerialny.
Na wizerunek produktu materialnego składają się następujące elementy: nazwa, znak towarowy, kolor i opakowanie, jakość, usługi dodane, obraz produktu w oczach klienta.
Firma zajmować się będzie wykonywaniem krajowego przewozu rzeczy specjalistycznymi pojazdami samochodowymi. Według ustawy o transporcie drogowym za pojazdy uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Transport towarów będzie wykonywany na zlecenie zamawiającego transport, odpłatnie. usługi transportowe wykonywane będą przy użyciu własnych środków transportu, zakupionych na potrzeby planowanej działalności gospodarczej.
Firma oferować będzie krajowe drogowe usługi przewozowe towarów przy pomocy
specjalizowanych pojazdów, np.: samochody przekraczające 3,5t; samochody
nie przekraczające 7,5t; ciągniki siodłowe; samochody z HDS-em; przyczepy;
naczepy; dłużyce; patelnie; beczki, zestawy itp.; samochody do przewozu ładunków ponadgabarytowych.
4. Analiza potencjału firmy i otoczenia(Analiza SWOT)
Zakładając firmę usługową transportu drogowego towarów, należy przeanalizować sytuację i warunki, w jakich będzie działać, jakie są plusy i minusy jej prowadzenia (mocne i słabe strony naszego przedsięwzięcia), co można uznać za cechy
sprzyjające, (szansa rozwoju), a co stanowi barierę rozwoju (zagrożenia).
Atuty naszej firmy i szansa, jaką stwarza otoczenie, sprzyjające osiągnięciu sukcesu to:
—  nowe pojazdy samochodowe,
— duży wybór pojazdów specjalizowanych,
— znajomość potrzeb klientów,
— znajomość rynku,
— elastyczność, dostosowanie się do wymogów klienta,
— możliwość rozszerzenia działalności o transport międzynarodowy,
— możliwość pozyskiwania stałych klientów,
— polecanie usług przez zadowolonych klientów,
— wzrost gospodarczy, powstawanie nowych firm, bogacenie się społeczeństwa,
— wzrost gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa.
Słabe strony naszego przedsięwzięcia i zagrożenia ze strony otoczenia to:
—  brak wypracowanej renomy firmy,
— brak stałych klientów,
— kryzys gospodarczy, upadłość firm będących klientami,
— możliwość pojawienia się nowych konkurentów,
— zagrożenia związane z rozwojem nowych potrzeb klientów,
— zmienność przepisów prawnych dotyczących małych i średnich przedsię-
biorstw,
-ceny paliw,
—  niestabilna polityka państwa.
Poza sporządzeniem Analizy SWOT, ważna jest analiza klimatu i sytuacji ekonomicznej oraz porównanie firmy z jej konkurentami na rynku. Do analizy konkurencji również może być wykorzystana analiza SWOT- łatwiej wówczas porównać swoją własną sytuację z pozycją głównych konkurentów. Małe firmy spedycyjno- przewozowe, odznaczają się elastycznym i opartym na partnerskich relacjach podejściem do klienta, co może stanowić ich mocną stronę. Duże mają z kolei  większe zasoby, mogą czerpać z efektów korzyści skali (economy of scale), co stanowi o ich mocnej stronie i przewadze na rynku.
5.  Potrzeby klientów – jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi
Potrzebą klienta jest, aby towar dotarł w określone miejsce, o określonym czasie, w takim stanie, w jakim dotrzeć powinien i za określoną cenę.
 Aby tę potrzebę zaspokoić usługi oferowane przez naszą firmę powinny być wykonywane fachowo.
6.  Kształtowanie ceny produktu/usługi
W warunkach wolnej konkurencji ceny mogą być kształtowane dowolnie, jednak
aby nasza działalność była opłacalna i zakończyła się sukcesem, trzeba wziąć
pod uwagę także możliwości finansowe naszych potencjalnych klientów. Marża
 powinna być tak dobrana, aby zapewniła firmie zysk, ale i zachęcić do korzystania z jej oferty przez jak największą grupę potencjalnych zleceniodawców,  należy
dopasowywać załadunki i rozładunki towarów na możliwie najkrótszych odległościach, tak, aby nie było pustych przejazdów, gdyż podnoszą one koszty.
Przykład:
Obliczenie frachtu (kursu) na odległości 100 km transport krajowy:
Przychód: cena za 100 km x 3,50zł ( cena średnia)
= 350 zł + 23% VAT = 430,5 zł
Koszty: 35L On x 5,50 zł ( średnio) = 192,50 zł
Winieta dzienna – 12 zł = 12 zł
Dieta kierowcy dzienna – 23 zł = 23 zł
Pozostałe koszty (amortyzacja, telefon, ubezpieczenie) = 42,50 zł
Razem koszty = 270zł
zysk = 160,5 zł
Marża w transporcie powinna utrzymywać się na granicy 30-40%. Powinna ona
zabezpieczyć w przyszłości zakup nowszego środka transportu, utrzymanie firmy
w dobrej kondycji, rozszerzenie działalności gospodarczej, np. o transport międzynarodowy .
7.  Dystrybucja
Dystrybucja usług odbywać się będzie poprzez stronę internetową firmy, telefonicznie, poprzez rozsyłanie oferty pocztą mailową i tradycyjną, a także pośrednio
poprzez polecenia klientów. Rozpowszechnione są tzw. internetowe giełdy transportowe, na których sprzedaje się i kupuje ładunki, informuje o wolnych pojazdach.
strony te są dość bezpieczne, gdyż umieszczone są tam dane firm oraz wszelkie
informacje o nich od innych kontrahentów, tzw. polecenia.
8.  Rynek
Obszarem geograficznym działania firmy jest terytorium: cała Polska.
9.  Konkurencja
Firma spedycyjno- przewozowa będzie funkcjonować w warunkach konkurencji – działające już firmy transportu towarowego mają wypracowaną własną markę i stałych klientów. nasza polityka konkurencji powinna opierać się na promocjach, ciągłym doskonaleniu jakości
usług, utrzymywaniu sprawnego taboru samochodowego oraz jego rozszerzaniu.
Aby być konkurencyjną firma powinna doskonalić ofertę wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, poprzez:
—  inwestowanie w nowoczesny tabor samochodowy,
— partnerską współpracę z zaufanymi i solidnymi dostawcami,
— podnoszenie kwalifikacji personelu świadomego swojej odpowiedzialności
za jakość oferowanych usług i środowisko naturalne,
— badanie zadowolenia klientów,
— monitorowanie jakości realizowanych usług,
— przestrzeganie wymagań przepisów i aktów prawnych mających zastosowanie w działalności usługowej firmy,
—  stałe ograniczanie emisji spalin do atmosfery,
— prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
— prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, materiałowej oraz energetycznej.
10.  Rynek docelowy, klienci odbiorcy usług
Klientami firmy świadczącej transport towarowy są głównie klienci instytucjonalni,
ale również osoby prywatne. Oczekują oni fachowej obsługi, załadunku i rozładunku towarów, terminowości w odbiorze i dostarczeniu towaru oraz przystępnych cen. Liczba klientów jest w zasadzie nieograniczona, a uzależniona od rodzaju
11.  Sprzedaż i marketing
Warunkiem sprzedaży każdego produktu/usługi jest dotarcie do odbiorcy z informacją o produkcie/usłudze i zachęcenie go do zakupu, a więc skuteczna promocja.
Celem działań promocyjnych dla naszej firmy powinno być:
—  dostarczenie informacji o naszej ofercie i o tym co ją wyróżnia,
— kreowanie lojalności klientów i zachęcania ich do regularnego korzystania
z usług firmy.
Wizytówką kreującą wizerunek firmy jest własna strona internetowa. strona powinna być czytelna i łatwa w obsłudze. Do zalet tej formy przekazu należy przede  wszystkim: dostępność z każdego miejsca, przez całą dobę. To także obustronny
kontakt pomiędzy klientem a firmą (pocztą elektroniczną, w formie zadawania
pytań on-line, czy możliwości rezerwacji terminów usług, składania zamówień).
statystycznie to najtańszy sposób reklamy, stosowany na świecie. na stronie internetowej możemy również zamieścić zdjęcia, dodatkowe informacje, ilustrujące
obszernie zalety naszej oferty, uwiarygodniając ją, a które trudno zmieścić na
przykład na ulotkach. Warto, aby zawierała pełną ofertę usług transportowych,
zdjęcia pojazdów, dane teleadresowe i informacje potwierdzające kompetencje
i uprawnienia przewoźnika. Pamiętajmy jednak, by zadbać o to, aby prezentowane
na naszej stronie ilustracje, obrazujące ofertę, odzwierciedlały faktycznie usługi,
jakie oferujemy w danej cenie.
najpowszechniejszą formą promocji, jaką zwykle stosują firmy, jest reklama.
Celem reklamy jest zbliżenie odbiorcy do produktu/usługi, wywieranie na niego
wpływu oraz zachęcenie do zakupu. najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną
formą drukowanej reklamy jest ulotka, zawierająca prezentację oferty. stosunkowo tanim, wygodnym i efektywnym środkiem przekazu wizualnego jest plakat.
Dobra ulotka i plakat informujące o produkcie/usłudze, powinny być czytelne,
komunikatywne i estetyczne. Dla upowszechnienia informacji o naszej firmie,
powinniśmy opracować własną ulotkę i plakat, prezentujące ofertę, pamiętając, że
podstawą dobrej reklamy jest fakt, że ma ona zwracać uwagę odbiorców. Można
wpłynąć na ich atrakcyjność między innymi przez zamieszczenie intrygującego
nagłówka lub stwierdzenia, ciekawego zdjęcia, grafiki. Plakat lub ulotka bardzo
ważną rolę odgrywają szczególnie w początkowej fazie wchodzenia naszej firmy
na rynek. Poprzez tę formę reklamy informujemy potencjalnych klientów o lokalizacji naszej firmy.
zadbajmy także, by w naszej firmie zawsze były dostępne dla klientów wizytówki,
zawierające podstawowe informacje takie, jak: nazwę, adres kontaktowy i krótką
informację o ofercie.
nowopowstała firma transportowa może się też zareklamować poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej. Można wykupić pojawianie się ogłoszenia
na kilka tygodni z góry, gazety wówczas z reguły udzielają rabatów.
inne powszechne formy reklamy, które powinniśmy zastosować to – tablice informacyjne przy drodze, ogłoszenia w internecie, czy uczestnictwo w targach.
Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów branżowych w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi klientami i poznawania
branżowych nowości technicznych.
Jeśli finanse na to pozwalają można zareklamować swoje usługi w radiu i telewizji.
W tym przypadku im większy zasięg tych mediów tym lepiej.
12. Wybór PKD
Wybierając określony rodzaj działalności powinniśmy ją od razu oprzeć o Polską
Klasyfikację Działalności (PKD), ponieważ dokonując zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, właśnie według PKD określamy działalność, jaką będzie się zajmować firma. Przykłady klasyfikacji dotyczące transportu drogowego
towarowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
—  49.41.Z Transport drogowy towarów
— 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
— 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
  13.Licencja
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Licencji udziela się na czas oznaczony,
nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Aby otrzymać licencję przedsiębiorca musi spełnić następujący szereg warunków:
—  członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające
spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy
– osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej
reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:
a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym
wykonywania zawodu,
b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego;
—  przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba
zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się
certyfikatem kompetencji zawodowych;
—  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi
środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
a) 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy;
Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów—  przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę,
lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania
określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;
—  posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa
o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach
bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien
zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką
– także obszaru;
4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie licencji;
5) czas, na jaki licencja ma być udzielona
14.   Koszty prowadzenia firmy usługowej transportu
drogowego towarów
  Budżet początkowy
Rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie transportu towarowego drogowego wymaga zgromadzenia sporych środków finansowych. szacunkowe koszty
założenia firmy transportu towarowego mogą wynosić:
—  posiadanie odpowiednich środków finansowych lub majątku gwarantującego podjęcie i prowadzenie tej działalności:
– na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu towarowego
– 9 000 euro (ok. 40 000 zł)
– na każdy następny taki pojazd – 5 000 euro (ok. 22 000 zł)
—  koszty kwalifikacji wstępnej kierowcy – 5 000 – 6 000 zł
— koszty licencji na przewóz rzeczy –  800 – 1 000 zł
— koszty świadectwa kierowcy – 10 – 40 zł
— koszty egzaminu w zakresie krajowego transportu drogowego – 400 zł
— koszty certyfikatu kompetencji zawodowych – 300 zł
— koszty winiety rocznej – do 1 800 euro (ok. 8 000 zł)
— strona internetowa – 1000 zł – 2000 zł
— koszty rejestracji działalności – 300 zł
— koszty ulotek, wizytówek – 500 zł
—  koszty wyposażenia biurowego (komputer, drukarka, telefon, meble) – 3 500 zł.
Razem koszty początkowe mogą wynieść od 59 810 zł (jeśli działalność będzie
rozpoczęta z jednym pojazdem), do 140 040 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca
będzie startował z 4 pojazdami).
Budżet operacyjny
W przykładowym budżecie operacyjnym prowadzenia firmy transportu towarowego krajowego przyjęte zostały następujące założenia:
—  przedsiębiorca posiada jeden środek transportu;
—  przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika;
— wynagrodzenie pracownika – 2 000 zł netto
— ilość przejechanych kilometrów w roku – 54 000 km;
— stawka za kilometr – 3,50 zł;
— ubezpieczenia społeczne dotyczą przedsiębiorcy i pracownika.
Przykład budżetu na 12 miesięcy:
Przychód PLN
Przychody ze sprzedaży usług  189 000,00
Razem przychód 189 000,00
Koszty zmienne
Koszty wynagrodzeń  39 500,00
Razem koszty zmienne 39 500,00
Przychód brutto (Przychody – koszty zmienne) 149 500,00
Koszty stałe
zużycie materiałów i energii (3 668 zł/m-c) 44 016,00
Telefon (200 zł/m-c) 2 400,00
ubezpieczenie samochodu ( 3 000 zł/rok) 3 000,00
Koszty księgowe (200 zł/m-c) 2 400,00
ubezpieczenia społeczne (1 297 zł) 15 564,00
Razem koszty stałe 67 380,00
zysk brutto (przychód brutto – koszty stałe) 82 120,00


Finansowanie działalności:
http://www.online-finance.pl/

14 komentarzy:

 1. Kierowca w transporcie krajowym siedząc cały tydzień za kółkiem nie będzie jeździł za 2000 zł netto, trzeba liczyć 3000 zł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ogólnie u nas się wszystkich wykorzystuje, byle zedrzeć i już, a to, że pracuje człowiek to nikogo nie obchodzi, bo po co

   Usuń
 2. Biznes Forum4 marca 2012 11:10

  To jest tylko przykład, wyliczenia będą się zmieniały z czasem- ceny benzyny, ceny wynagrodzeń itp. Znam kierowców co nie mają nawet tych 2 tys netto, znam tez takich co mają 5 tys zł.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jesli liczysz ze bedziesz mial kierowce za 2000 tys m-c to twoja firma a raczej pseudo firma dlugo nie pociagnie dobry kierowca kosztuje no chyba ze chcesz miec rotacje na samochodzie szczerze to zapomnij transport to droga zabawka wiem bo mam taka zabaweczke pzdr.

  OdpowiedzUsuń
 4. No teraz to kierowcy muszą mieć dobrze płacone. Za 2000 tys. to rzeczywiście rzadko już spotyka takich. A jak masz jeszcze taką firmę jak http://www.ekobus.pl/, że oferujesz także transport międzynarodowy, to musisz dbać o pracowników. Wiadomo, na swoim biznesie chce się zarobić, ale trzeba najpierw się namęczyć

  OdpowiedzUsuń
 5. A może rozszerzyć działalność o transport międzynarodowy? Ja w przyszłości chciałbym stworzyć firmę na miarę http://spaarmann.pl/index.php/pl/.

  OdpowiedzUsuń
 6. A może warto jest przyjrzeć się innym firmą transportowym i spojrzeć na to, jakie oni mają usługi? Może to nie musi być zwykła firma kurierska lub zwykły przewóz osób? Może warto zainwestować w coś bardziej niestandardowego?

  OdpowiedzUsuń
 7. Sprawdź Optima LG - korzystam z ich usług od dawna, mają bardzo konkurencyjne ceny

  OdpowiedzUsuń
 8. Firma transportowa to świetny pomysł na biznes zwłaszcza transport zagraniczny. Tylko gorzej znaleźć dobrych kierowców obytych w temacie. Ja sobie wymyśliła, że zainwestuję w firmę związana z wyposażeniem magazynów taka jak np tutajhttp://nedcon.pl/regaly-paletowe. i zastanawiam się czy warto?

  OdpowiedzUsuń
 9. Jakim transportem zajmuje się ta firma- http://www.ekspo-trans.pl/kontakt ?

  OdpowiedzUsuń
 10. Jakim transportem zajmuje się ta firma- [url]http://www.ekspo-trans.pl/kontakt[/url] ?

  OdpowiedzUsuń
 11. Własna firma to ciężki kawałek chleba. Pamiętaj o tym. Moim zdaniem warto zadbać o detale, to naprawdę ważne. Każdy powinien zadać sobie pytanie - czy spółka jawna jest lepsza od spółki zoo. Moim zdaniem to naprawdę ważne pytanie. Ja na stronie internetowej http://www.spolka.org/ znalazłem bardzo wiele ciekawych informacji.

  OdpowiedzUsuń
 12. Fajny pomysł. Możesz też z czasem rozszerzyć działalność o transport zagraniczny.

  OdpowiedzUsuń
 13. Polecam firmę transportową http://adecon.pl/
  Działają w międzynarodowym obszarze obsługując również transport szczególnego traktowania. Zapraszam do obejrzenia ich strony internetowej, na pewno będziesz chciał wzorować się na nich :)

  OdpowiedzUsuń